Процедура „Избор с публична покана“

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Динамометър – 1 бр.“


 


New Plant in Iskar Municipality
In January 2017, we opened a new plant in the Iskar Municipality, near Pleven, North Bulgaria. In the end of February there were employed 50 people. T...