EURO PROJECTS

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

АНСА БОРИМА ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Договор №: BG16RFOP002-6.002-0144-C01

Наименование на проекта: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” Начална дата на изпълнение на проекта: 16.09.2022 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 16.07.2023 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 10 месеца

Място на изпълнение: гр. Ловеч

Общата стойност на проекта (в лева): 270 876.00 лв.

Размер на европейското съфинансиране (в лева): 135 438.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):135 438.00 лв.

Размер на националното съфинансиране (в лева): 0 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 100%

Кратко описание на проекта:

По проекта ще бъдат реализирани следните дейности: -1 бр. Енергийно-ефективна изолационна система в производствена сграда (Прозрачни ограждащи конструкции – прозорци и врати, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC)) общо 342 кв.м.; -1 бр. Енергийно-ефективна изолационна система в производствена сграда (Топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени) общо 720 кв.м.; - Осветителна система, която включва Енергоспестяващи осветители - Oсветителни тела тип камбана с мощност 60W – 60 бр. Цел/и на проекта/информацията: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Очаквани резултати по проекта:

Закупуването на енергийно ефективни активи ще доведе до общо подобряване на енергийната ефективност, намаляване на производствените разходи и повишаване на конкурентоспособността на компанията. www.eufunds.bg

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-6.002-0144-C01