EURO PROJECTS

АНСА БОРИМА ООД обявява публична покана за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118/20.05.2014 г. с предмет: „Доставка и монтаж на енергийно ефективна хибридна шприц машина последно поколение с робот и периферия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект “Don`t lose it, reuse it!” № 2021/587833, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия” с изпълнител Анса Борима ООД.

Срок за изпълнение  - до 10 месеца  от сключване на договора, но не по-късно от 31.03.2023 г.

Срок за подаване на оферти: 26.04.2022, 18:00 ч               

Офертите се подават на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик лично от кандидата или негов упълномощен представител, с куриер или по пощата, в офиса на Бенефициента на адрес: област Ловеч, община Троян, с. Борима, ул. „9-ти Септември“ № 120.

Линк към документацията:

1.publichna-pokana

2. Iziskvania-oferti

3. tehnicheska-specifikaciq

4.metodica-ocenka

5. obrazec-oferta

6.dekalracia

7.dogovor_PMS