EURO PROJECTS

МИГ - Троян,Априлци,Угърчин

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Анса Борима“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.012 МИГ-Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин“.
Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.012-0009
Договор №:BG16RFOP002-2.012-0009-C01
Наименование на проекта:„Подкрепа за растеж на АНСА БОРИМА ООД чрез подобряване на качеството и насърчаване използването на ИКТ и услуги“
Дата на сключване на договора: 01.10.2018 г.
 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 01.10.2019 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца
Място на изпълнение: България, Северозападенрайон, област Ловеч, с. Борима
Общ размер на допустимите разходи (в лева):388 800.00лв.
Размер на БФП (в лева):  233 280.00      лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):155 520.00лв.
Размер на съфинансирането от Европейски съюз (в лева): 198 288.00лв.
Процент на съфинансиране от Европейски съюз:60 %
Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към  повишаване конкурентоспособността на „Анса Борима“ ООД на вътрешния и външен пазар, чрез инвестиции в специализирано измервателно оборудване и използване на професионални услуги за разработване и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите в предприятието. Изпълнението на проекта цели да се постигне по-висока производителност,като се постигне ръст на нетните приходи от продажби, увеличение на експортния потенциал на компанията.
Реализирането на предвидените инвестиции ще доведе до подобряване на процесите на управление, организацията на дейността на компанията и внедряване на организационни иновации в обичайната практика на фирмата.
Настоящото съобщение е част от мерките за информиране и публичност по проект: Подкрепа за растеж на Анса Борима ООД чрез подобряване на качеството и насърчаване използването на ИКТ и услуги с номер на договора: BG16RFOP002-2.012-0009-C01.