EURO PROJECTS

Процедура „Избор с публична покана“

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Динамометър – 1 бр.“