EURO PROJECTS

Прессъобщение 

 

                             

 

                                                Прессъобщение 

 На 18.12.2017г., в 10:45 ч.  в с. Борима, ул. „9-ти Септември“ № в офиса на „Анса Борима“ ООД ще се проведе информационна среща - Пресконференция на която ще се представи проект „Енергийна ефективност в Анса Борима ООД“, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0633-C01  по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
На срещата ще бъдат представени основните цели и параметри на проекта, очакваните резултати и планираните стъпки за реализацията му.В резултат от изпълнението на проект „Енергийна ефективност в Анса Борима ООД“дружеството ще инвестира в: енергиен одит, който препоръчва мерки за оптимизация на производствения процес и намаляване на енергоемкостта, закупуване на новимашинив съответствие с предписаните в одита мерки, както и въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му. 
Инвестицията има за цел цялостно подобряване и повишаване на енергийната ефективност, пълно оползотворяване на пазарния потенциали оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието.
 В рамките на събитието ще бъдедадена възможност за дискусия с присъстващите представители на местния бизнес и регионални медии.
 
Проект „Енергийна ефективност в Анса Борима ООД“се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.