EURO PROJECTS

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

АНСА БОРИМА ООД” сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”


 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.077-0617

Договор №: BG16RFOP002-2.077-0617-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Дата на сключване на договора: 20.01.2021 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 20.04.2021 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: с. Борима

Общ размер на допустимите разходи (в лева):150 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 0

Размер на съфинансирането от Европейски съюз (в лева):127 500.00

Процент на съфинансиране от Европейски съюз:85%

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Цел/и на проекта/информацията:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.077-0617-C01